Privacy en klachten

Wanneer je in therapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met je therapeut. Dat wil zeggen dat je als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Privacyverklaring
In de GBGGZ is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht gesteld om periodiek een gegevensset aan te leveren van afgesloten dossiers, de zogenaamde DIS-aanlevering. Deze gegevens bestaan uit de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) en omvatten de geleverde zorg en bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd, wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar zijn naar uw persoonlijke gegevens. Heb je desondanks toch bezwaar dat er gegevens over de behandeling wordt verstrekt aan DIS, dan kun je dit kenbaar maken tijdens de behandeling. Er wordt dan zowel door jou als door de behandelaar een schriftelijke privacyverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat er geen enkele informatie over de behandeling verstrekt zal worden aan DIS.

Klachten en geschillenregeling
Als zorgaanbieder is het wettelijk verplicht om een klachtenreglement te hebben (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) . Als je klachten hebt over mij of over de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met mij persoonlijk bespreken. Ik wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zo mochten verlopen dat het niet meer overeenkomt met je verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de eventueel gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waarbij ik ben aangesloten.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
Een klacht indienen gaat als volgt.
– Vul het Klachtenformulier-LVVP in.
– Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
– De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met je op.
– Je kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

Je vindt de Klachtenregeling LVVP conform de Wkkgz hier.

De geschillencommissie
Is de klacht daarmee niet verholpen? Of kan in je situatie niet van je worden verwacht dat je de klacht met je behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten. De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Tuchtrecht
Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kunt je klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.