Privacy en klachten

Wanneer u in therapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Privacyverklaring
In de GBGGZ is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht gesteld om periodiek een gegevensset aan te leveren van afgesloten dossiers, de zogenaamde DIS-aanlevering. Deze gegevens bestaan uit de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) en omvatten de geleverde zorg en bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd.Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd, wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar zijn naar uw persoonlijke gegevens. Heeft u desondanks toch bezwaar dat er gegevens over uw behandeling wordt verstrekt aan DIS, dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de behandeling. Er wordt dan zowel door u als de behandelaar een schriftelijke privacyverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat er geen enkele informatie over uw behandeling verstrekt zal worden aan DIS.

Klachten en geschillenregeling
Als zorgaanbieder is het wettelijk verplicht om een klachtenreglement te hebben (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) . Als u klachten heeft over mij of over uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij persoonlijk bespreken. Ik wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zo mochten verlopen dat het niet meer overeenkomt met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de eventueel gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waarbij ik ben aangesloten.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
Een klacht indienen gaat als volgt.
– Vul het Klachtenformulier-LVVP in.
– Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
– De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
– U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

U vindt de Klachtenregeling LVVP conform de Wkkgz hier.

De geschillencommissie
Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten. De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Tuchtrecht
Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.