Privacy en klachten

Wanneer u in therapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Privacyverklaring
In de GBGGZ is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht gesteld om periodiek een gegevensset aan te leveren van afgesloten dossiers, de zogenaamde DIS-aanlevering. Deze gegevens bestaan uit de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) en omvatten de geleverde zorg en bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd.Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd, wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar zijn naar uw persoonlijke gegevens. Heeft u desondanks toch bezwaar dat er gegevens over uw behandeling wordt verstrekt aan DIS, dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de behandeling. Er wordt dan zowel door u als de behandelaar een schriftelijke privacyverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat er geen enkele informatie over uw behandeling verstrekt zal worden aan DIS.

Klachten en geschillenregeling
Als zorgaanbieder is het wettelijk verplicht om een klachtenreglement te hebben (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) . Als u klachten heeft over mij of over uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij persoonlijk bespreken. Ik wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zo mochten verlopen dat het niet meer overeenkomt met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de eventueel gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan zou ik u willen vragen contact op te nemen met het secretariaat van ATB (035-6221071). Zij zullen dan proberen om uw klacht te verhelpen of om tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waarbij ik ben aangesloten. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

In laatste instantie krijgt u als cliënt de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Als cliënt krijgt u hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Zorg (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag), waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (www.degeschillencommissie.nl). De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen. Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.