Behandeling

Aanmelden
Veel mensen melden zich aan na doorverwijzing van de huisarts. U kunt zich ook zonder verwijzing van uw huisarts aanmelden, maar om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is een schriftelijke verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) van uw huisarts noodzakelijk. In deze verwijzing moet vermeld staan dat er een vermoeden is van DSM-problematiek.

U kunt zich aanmelden via de website, per mail of telefonisch. Na de aanmelding zal er een intake gesprek worden ingepland. U krijgt van deze afspraak een bevestiging per beveiligde mail. In deze mail vindt u ook een bijlage met informatie en de leveringsvoorwaarden. Er wordt gevraagd de verwijsbrief alvast te mailen. Deze kan per beveiligde mail verstuurd worden.

Voor het intake gesprek wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen zodat we het intake-gesprek zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen ontvangt u ook per mail.

Intake en diagnostiek
Als u voor het intakegesprek komt dan wordt u gevraagd een identiteitsbewijs mee te nemen. Tijdens het intakegesprek wordt onder andere besproken wat uw klachten zijn, wat uw hulpvraag is en of u op de goede plek bent. Als bij het intakegesprek blijkt dat u binnen de GB-GGZ niet geholpen kunt worden of bij mij niet op uw plek bent, dan wordt u terug verwezen naar uw huisarts of worden andere mogelijkheden besproken. In de regel zijn de eerste twee gesprekken intake/ diagnostiek gesprekken. Hier wordt 60 minuten voor ingepland tenzij anders afgesproken.

Behandeling
Na de intake wordt er in overleg een behandelplan opgesteld waarin vastgelegd wordt hoe de behandeling er in grote lijnen uit zal zien en hoe lang deze ongeveer zal duren. Met uw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over de start van de behandeling. Voor een behandelsessie staat gemiddeld 45 minuten. De afspraakfrequentie gaat in overleg en op basis van mogelijkheden in de agenda. Meestal is de afspraakfrequentie in het begin wekelijks of om de twee weken en later in het traject minder frequent. Gedurende de behandeling wordt regelmatig gevraagd of de therapie nog aansluit bij uw behoeften en doelen. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdraagt aan een positief resultaat en daarom krijgt u soms opdrachten en oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Na afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan aan de verwijzer/huisarts. Het dossier wordt gedurende 20 jaar bewaard, zoals bepaald vanuit de wet. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk verzoeken om vernietiging ervan.

Behandelaanbod
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige stoornissen. U kunt terecht voor een groot aantal psychische (en lichamelijke) klachten en problemen.
Hieronder vindt u een overzicht:

 • Angsten en paniekklachten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burn-out, stressklachten
 • Verlegenheid of assertiviteitsproblemen
 • Posttraumatische stressklachten
 • Rouw na verlies dierbare(n)
 • Werk- school en studieproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor onvoldoende medische verklaring is gevonden (hoofdpijn, vermoeidheid, buikklachten)
 • Omgaan met chronische pijnklachten
 • Slaapproblemen
 • Onzekerheid
 • Levensfaseproblematiek zoals problemen met ouder worden
 • Een negatief zelfbeeld
 • Overmatig piekeren

Behandelmethoden
Ik maak gebruik van diverse behandelmethodieken gebaseerd op de richtlijnen die voor betreffende problematiek/diagnose als meest effectief bewezen zijn. Ook een combinatie van meerdere technieken is mogelijk, met als uitgangspunt zorg op maat. Ik werk met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en de Acceptance Commitment Therapie (ACT). Daarnaast ben ik opgeleid om EMDR behandelingen uit te voeren. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Voor e-health maak ik gebruik van Therapieland.

Effectmeting (ROM)
Om het verloop van de klachten en de effectiviteit van de behandeling te meten wordt u gevraagd om aan het begin en aan het eind van de behandeling een klachtenlijst in te vullen.

Crisiszorg
Omdat dit een eerstelijns psychologenpraktijk is kan er geen crisiszorg verleend worden. U kunt tijdens een noodsituatie het beste contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.